Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Házirend kivonat

Az osztályfőnöki munkában leggyakrabban előkerülő részek a Házirendből.

Késések

 Igazolatlan késésért a következő büntetés jár:

  • 3 késés esetén osztályfőnöki figyelmeztető,
  • 6 késés esetén osztályfőnöki intő,
  • 12 késés esetén igazgatói figyelmeztető,
  • 18 késés esetén igazgatói intő,
  • 20 késés esetén fegyelmi eljárás indul. 

2.7 Hiányzás előzetes engedély alapján

Előzetes szülői kérésre, három napnál nem hosszabb időre az osztályfőnök engedélyével lehet távol maradni az iskolából.

Hosszabb távolmaradást az igazgató engedélyezhet, indoklást és az osztályfőnök véleményét tartalmazó előzetes írásbeli szülői kérelem alapján. Országos tanulmányi versenyek esetén a tantárgyat tanító tanárok munkaközössége által javasolt számú óráról hiányozhat a tanuló. Államilag elismert nyelvvizsga, valamint az érettségi szóbeli és írásbeli vizsganapján az osztályfőnök engedélyével lehet távol maradni a tanórákról. Az előzetes engedély alapján való hiányzás igazoltnak minősül, ennek tényét az osztályfőnök az ellenőrzőben és az elektronikus naplóban rögzíti.

2.8 Az előzetesen nem engedélyezett hiányzás igazolása

Betegség esetén – lehetőség szerint a hiányzás első napján – jelezni kell a távolmaradás okát és várható időtartamát az osztályfőnöknek vagy az iskola titkárságának. A hiányzást a szülőnek utólag írásban igazolnia kell az ellenőrző könyv e célra szolgáló rovatában. Legfeljebb három napig tartó betegség szülői igazolására van mód. Három napnál hosszabb ideig tartó betegség esetén ezen kívül orvosi igazolás is szükséges. Az igazolás elfogadásáról – orvosi vagy hatósági igazolás kivételével – az osztályfőnök dönt; a hiányzás minden esetben igazolatlannak minősíthető, ha a diák az igazolásokat a mulasztást követő egy héten belül nem mutatja be az osztályfőnöknek.

2.9 A hiányzás következményei

Ha a diák egy tanévben bármilyen okból 250 tanítási óránál, vagy egy tantárgyból az éves óraszám harminc százalékánál többet hiányzik, és emiatt tanulmányi kötelezettségeinek teljesítése nem volt folyamatosan mérhető, a tanítási év végén nem minősíthető, kivéve, ha a nevelőtestület engedélyezi, hogy osztályozóvizsgát tegyen. A nevelőtestület az osztályozóvizsga letételét akkor tagadhatja meg, ha a tanuló igazolatlan mulasztásainak száma meghaladja a húsz tanórát, és az iskola eleget tett értesítési kötelezettségének.

Igazolatlan hiányzásért a következő büntetés jár:

  • 1 óra igazolatlan hiányzás esetén osztályfőnöki figyelmeztető,
  • 3 óra igazolatlan hiányzás esetén osztályfőnöki intő,
  • 6 óra igazolatlan hiányzás esetén igazgatói figyelmeztető,
  • 9 óra igazolatlan hiányzás esetén igazgatói intő,
  • 12 óra igazolatlan hiányzás esetén fegyelmi eljárás indul.

A büntetést akkor is ki kell szabni, a fegyelmi eljárást meg kell indítani, ha a kevesebb hiányzásért járó büntetés kiszabása bármely okból elmaradt. Igazolatlan hiányzás esetén első alkalommal, illetve tíz óra mulasztás után az iskola értesíti a szülőt, szükség esetén a gyermekjóléti szolgálat bevonásával. Tanköteles tanuló tízórányi mulasztása esetén az igazgató az illetékes kormányhivatalt, harminc óra esetén a szabálysértési hatóságot, ötven óra estén az illetékes jegyzőt és a kormányhivatalt is tájékoztatja. Tanköteles kor felett megszűnik a tanulói jogviszonya annak a diáknak, aki 30 óránál többet igazolatlanul hiányzott, feltéve, hogy az iskola a tanulót, kiskorú tanuló esetén a szülőt legalább két alkalommal, írásban figyelmeztette az igazolatlan mulasztás következményeire.